امروز  4 تیر 1398
اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير انصاره و اعوانه والمستشهدين بين يديه
قبولیهای اردیبهشت 92 / نتایج آزمونها (قبولیها) 6:53 - 10 / 10 / 1394 861 بازدید
قبولیهای اردیبهشت 92  

ردیف نام خانوادگی  نام  کد ملی  دوره  نمره 
۱ آریامنش راضیه  652303137 صرف مقدماتي کد۳۰۰۱ ۷۲
۲ آريامنش مرضيه 830010874 صرف مقدماتي کد۳۰۰۱ ۷۰
۳ اربابي فاطمه 17627389 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم کد۱۴۴۶ ۶۳
۴ اسدي فاطمه 839887906 صرف مقدماتي کد۳۰۰۱ ۸۴
۵ اسماعيلي فهيمه 830114424 حفظ ۳ جزء اول قرآن کريم کد۲۰۰۱ ۶۰
۶ اسماعيلي فرزانه 830698361 حفظ ۳ جزء اول قرآن کريم کد۲۰۰۱ ۶۰
۷ ايزدپناه مريم 830006672 صرف مقدماتي کد۳۰۰۱ ۶۶
۸ ايزدپناه فاطمه 78969621 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم کد۱۴۴۶ ۶۳
۹ ايلخاني فريبا 830148582 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم کد۱۴۴۶ ۶۰
۱۰ باقري علي 839852215 صرف مقدماتي کد۳۰۰۱ ۹۴
۱۱ بخشي پور فهيمه 839976216 صرف مقدماتي کد۳۰۰۱ ۹۰
۱۲ برهاني ابوطالب 839879962 صرف مقدماتي کد۳۰۰۱ ۸۸
۱۳ بهرامي طيبه 839980485 صرف مقدماتي کد۳۰۰۱ ۶۸
۱۴ پويا مريم 830013156 صرف مقدماتي کد۳۰۰۱ ۷۲
۱۵ حسن پور نرگس 1.08E+09 ترجمه و مفاهيم سطح تکميلي کد۱۰۰۶ ۷۶
۱۶ حسن نژاد مريم 839972687 حفظ ۳ جزء اول قرآن کريم کد۲۰۰۱ ۶۳
۱۷ خاوري زينب 829879571 صرف مقدماتي کد۳۰۰۱ ۶۲
۱۸ ذبيحي روح الله 839880294 صرف مقدماتي کد۳۰۰۱ ۷۴
۱۹ رجب زاده  محمد 839827156 صرف مقدماتي کد۳۰۰۲ ۹۸
۲۰ عباس نژاد سمانه 839986947 صرف مقدماتي کد۳۰۰۱ ۸۲
۲۱ عبدالهي اکرم 830161139 حفظ جزء ۳۰ قرآن کريم کد۱۴۴۶ ۶۰
۲۲ عليرضايي حسن 1.581E+09 صرف مقدماتي کد۳۰۰۱ ۷۴
۲۳ محمد زاده طاهره 839864132 صرف مقدماتي کد۳۰۰۱ ۷۲
۲۴ مسلم فاطمه 830082808 حفظ ۳ جزء اول قرآن کريم کد۲۰۰۱ ۷۷

نظرات کاربران 0 نظر