امروز  4 تیر 1398
اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير انصاره و اعوانه والمستشهدين بين يديه
قبولیهای اردیبهشت 91 / نتایج آزمونها (قبولیها) 6:31 - 10 / 10 / 1394 899 بازدید
قبولیهای اردیبهشت 94  
ردیف نام خانوادگی نام کدملی  رشته نمره کتبی
1 آخوندي زينب 839924429 مفاهیم مقدماتی سطح 2 ۱۰۰
2 آذري فاطمه 839284071 مفاهیم مقدماتیسطح 1 ۶۸
3 آريامنش محسن 839981449 مفاهیم مقدماتی سطح 2 ۶۹
4 آريامنش مرضيه 830010874 مفاهیم تکمیلی  ۶۹
5 آوخ سمانه 830079106 مفاهیم مقدماتی سطح 2 ۱۰۰
6 آوخ مريم 839896409 مفاهیم مقدماتی سطح 2 ۹۶
7 احمدي طيبه 839978510 مفاهیم مقدماتیسطح 1 ۸۳
8 احمدي لعيا 830001522 مفاهیم مقدماتیسطح 1 ۷۳
9 احمدي مريم 839900678 مفاهیم مقدماتیسطح 1 ۶۷
10 اسدي زهرا 4322083498 مفاهیم مقدماتیسطح 1 ۸۷
11 الله ياري فاطمه 839290675 مفاهیم مقدماتیسطح 1 ۶۳
12 ايزدپناه مريم 830006672 حفظ کل ۶۰
13 ايلخاني معصومه 839884508 مفاهیم مقدماتیسطح 1 ۶۳
14 باقري علي 839852215 مفاهیم مقدماتی سطح 2 ۹۸
15 بخشي پور فهيمه 839976216 مفاهیم تکمیلی  ۹۱
16 برهاني ابوطالب 839879962 مفاهیم تکمیلی  ۷۷
17 برهاني مقدم ليلا 59698160 مفاهیم مقدماتیسطح 1 ۶۶
18 بهرامي طيبه 839980485 مفاهیم مقدماتیسطح 1 ۸۷
19 بيرامي رقيه 2909672328 حفظ 5 جزء اول قرآن کریم  ۶۰
20 پنجه شاهي زهرا 830046501 مفاهیم مقدماتیسطح 1 ۷۷
21 پويا مريم 830013156 مفاهیم مقدماتیسطح 1 ۹۳
22 حجي زاده صديقه 839321724 مفاهیم مقدماتیسطح 1 ۸۸
23 حسن نژاد زهرا 5729276648 مفاهیم مقدماتیسطح 1 ۸۱
24 حسن نژاد فاطمه 830067973 مفاهیم مقدماتی سطح 2 ۷۵
25 حسين پوري اکرم 839981252 مفاهیم مقدماتیسطح 1 ۷۵
26 حسين زاده ثاني معصومه 839290772 مفاهیم مقدماتیسطح 1 ۷۸
27 خاتوني اعظم 839975872 مفاهیم مقدماتیسطح 1 ۶۰
28 خاني حميده 839972733 مفاهیم مقدماتی سطح 2 ۶۷
29 خاوري زينب 829879571 مفاهیم تکمیلی  ۷۹
30 ذبيحي روح الله 839880294 مفاهیم تکمیلی  ۷۸
31 راضيه آريامنش 652303137 مفاهیم تکمیلی  ۸۴
32 رجب پور زهره 839899173 مفاهیم مقدماتیسطح 1 ۸۰
33 رجبي عذري 839859155 مفاهیم مقدماتیسطح 1 ۶۲
34 رضائي مژگان 839982798 مفاهیم مقدماتیسطح 1 ۶۶
35 رضازاده زينب 830089802 مفاهیم مقدماتی سطح 2 ۹۶
36 روئين تن حمزه 839365871 مفاهیم مقدماتی سطح 2 ۷۵
37 رونده فاطمه 839898010 مفاهیم مقدماتیسطح 1 ۹۲
38 زهره خوسفي 793311764 مفاهیم مقدماتیسطح 1 ۹۲
39 زيبا صغري 839886721 مفاهیم مقدماتیسطح 1 ۶۰
40 سعيدي عصمت 793395623 مفاهیم مقدماتیسطح 1 ۷۶
41 شاهي جعفر 839861982 مفاهیم مقدماتی سطح 2 ۶۸
42 شبان خديجه 839878257 مفاهیم مقدماتی سطح 2 ۷۲
43 شريفي محبوبه 839898053 مفاهیم مقدماتیسطح 1 ۹۱
44 شريفي زهر ا 839879040 مفاهیم مقدماتیسطح 1 ۸۱
45 شريفي بتول 793483263 مفاهیم مقدماتیسطح 1 ۸۰
46 شريفي نجمه 839982844 مفاهیم مقدماتیسطح 1 ۶۲
47 صولتي طيبه 839875691 مفاهیم مقدماتی سطح 2 ۹۶
48 عباس محبي عصمت 839889399 مفاهیم مقدماتیسطح 1 ۸۲
49 عباس نژاد فاطمه 830086498 مفاهیم مقدماتی سطح 2 ۸۶
50 عباس نيا فاطمه سادات 839837593 مفاهیم مقدماتیسطح 1 ۷۸
51 عباسيان سميرا 830038795 مفاهیم مقدماتی سطح 2 ۷۱
52 عباسيان مرضيه 839972679 مفاهیم مقدماتی سطح 2 ۶۵
53 عباسيان سعيده 830056416 مفاهیم مقدماتی سطح 2 ۶۳
54 علي پور راضيه 839893396 مفاهیم مقدماتیسطح 1 ۷۸
55 عليرضايي حسن 1580671731 حفظ کل ۸۳
56 غلامي فائزه 839880634 مفاهیم مقدماتیسطح 1 ۸۷
57 غلامي خيرالنساء 839821034 مفاهیم مقدماتیسطح 1 ۸۲
58 فاطمي سميرا 830002197 مفاهیم مقدماتیسطح 1 ۱۰۰
59 فرخ صديقه 839841086 مفاهیم مقدماتیسطح 1 ۷۳
60 قاسمي فرد فاطمه 839987307 مفاهیم مقدماتی سطح 2 ۹۱
61 کدخدايي زهرا 839986696 مفاهیم تکمیلی  ۷۰
62 کدخدايي نرگس 451087135 مفاهیم مقدماتی سطح 2 ۶۲
63 کرمي طاهره 839861389 مفاهیم مقدماتیسطح 1 ۸۴
64 کرمي معصومه 839321872 مفاهیم مقدماتیسطح 1 ۶۳
65 محمد زاده طاهره 839864132 مفاهیم مقدماتیسطح 1 ۹۴
66 محمدي بهرام 839983662 حفظ کل ۸۵
67 محمدي عفت 793709296 مفاهیم مقدماتیسطح 1 ۸۲
68 محمدي فاطمه 830030719 مفاهیم مقدماتی سطح 2 ۷۷
69 محمديان اعظم 839316003 مفاهیم مقدماتیسطح 1 ۷۰
70 محمودي زهراسادات 451098511 مفاهیم مقدماتیسطح 1 ۹۳
71 محمودي عصمت 839880677 مفاهیم مقدماتیسطح 1 ۶۱
72 مرادي راضيه 839977220 مفاهیم مقدماتی سطح 2 ۹۱
73 مرادي سکينه 839322909 مفاهیم مقدماتیسطح 1 ۸۴
74 مقدم طيبه 839875762 مفاهیم مقدماتی سطح 2 ۸۵
75 مقدم زهره 830112944 مفاهیم مقدماتی سطح 2 ۸۴
76 ملکي معصومه 839331606 مفاهیم مقدماتیسطح 1 ۸۰
77 مهدوي طيبه 839528272 مفاهیم مقدماتی سطح 2 ۱۰۰
78 مهدوي صديقه 839891377 مفاهیم مقدماتی سطح 2 ۹۶
79 مهدوي عفت 839566239 مفاهیم مقدماتی سطح 2 ۹۲
80 مهدوي مرضيه 830064621 مفاهیم مقدماتی سطح 2 ۹۰
81 مهدي پور طاهره 839865724 مفاهیم مقدماتیسطح 1 ۹۰
82 مهدي پور حوا 839884605 مفاهیم مقدماتیسطح 1 ۶۹
83 مهريار اعظم 830030832 مفاهیم مقدماتی سطح 2 ۱۰۰
84 مهريار فاطمه 839902451 مفاهیم مقدماتی سطح 2 ۹۳
85 نجفي زهرا 451302176 مفاهیم مقدماتیسطح 1 ۹۹
86 نجم الدين طيبه 839982097 مفاهیم مقدماتیسطح 1 ۹۳
87 نجمائی عصمت 4591109305 مفاهیم مقدماتیسطح 1 ۶۱
88 نظرزاده علي 370387945 حفظ کل ۸۵
89 نظرزاده رضا 386221431 حفظ کل ۷۴
90 نقوي سيدحسن رضا   حفظ کل ۶۰
91 نقوي سيدمهدي رضا   حفظ کل ۶۰
92 نقوي سيداسدرضاشوذب   حفظ کل ۶۰
93 يزدان پناه صادق 830062505 مفاهیم مقدماتیسطح 1 ۶۰
94 يزدانيان نجمه 839877188 مفاهیم مقدماتیسطح 1 ۹۰
95 يوسفي طاهره 839868898 مفاهیم مقدماتیسطح 1 ۷۸

نظرات کاربران 0 نظر